آن کس که بداند!!!  چاپ
تاریخ : جمعه 1 بهمن‌ماه سال 1389

آن کس که بداند و بداند که بداند ... اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

آن کس که بداند و نداند که بداند ... بیدار کنیدش که بسی خفته نماند

 

آن کس که نداند و بداند که نداند ... لنگان خرک خویش به منزل برساند

آن کس که نداند و نداند که نداند ... در جهل مرکب ابدالدهر بماند

 

اما در دنیای امروز و در اطراف ما در بیشتر اوقات وضع جور دیگری است:

 

آنکس که بداند و بداند که بداند ... باید برود غاز به کنجی بچراند

 

آنکس که بداند و نداند که بداند ... بهتر برود خویش به گوری بتپاند

 

آنکس که نداند و بداند که نداند ... با پارتی و پول خر خویش براند

 

آنکس که نداند و نداند که نداند ... بر پست ریاست ابدالدهر بماند